Sunday, October 23, 2016

ఏది వెలుగు చీకటులకు అవతలున్నది?


ఏది వెలుగు చీకటులకు అవతలున్నది?సాహితీమిత్రులారా!


హరస్తుతిలోని
ఈ శ్లోకం చూడండి.

యతో భూమి స్తోయం జ్వలనపవనౌ వ్యోమ చ మనో
దిగాత్మనౌ కాల స్సకలమపి జాతం జగ దిదమ్
యదాస్తే పారే వాఙ్మనస మహసాఞ్చా2పి తమసామ్
తదేవ త్వం బ్రహ్మే త్యభిదధతి సన్త: పశుపతే

ఓ ఈశ్వరా! భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం, మనస్సు, 
దిక్కులు, ఆత్మ, కాలము ఈ ప్రపంచమంతయూ దేనివలన పుట్టెనో, 
ఏది అవాఙ్మానస గోచరమో ఏది వెలుగు చీకటులకు ఆవల ఉన్నదో
ఆ నీవే బ్రహ్మమని సత్పురుషులు చెప్పుచున్నారు.

No comments:

Post a Comment