Monday, October 17, 2016

లలితగుణధుర్య! యేనుగు లక్ష్మణార్య!


లలితగుణధుర్య! యేనుగు లక్ష్మణార్య!


సాహితీమిత్రులారా!

భర్తృహరిసుభాషితాలను తెనిగించినవారు
పుష్పగిరి తిమ్మన ఒకరు,
 ఏనుగు లక్ష్మణకవి ఒకరు,
ఎలకూచి బాలసరస్వతిగారొకరు
వీరిలో పుష్పగిరితిమ్మన, ఏనుగు లక్ష్మణకవి
ఇద్దరు మంచి మిత్రులు.
వీరు ఒకరి కవిత్వాన్ని ఒకరు ప్రశంసించుకున్నారు.
వారిమాటల్లోనే చూద్దాం.

తిమ్మకవి లక్ష్మణకవిని ప్రశంసించినది-

భారతీ వదనాంబుజ భ్రాజమాన
కలిత కర్పూర తాంబూల కబళ గంధ
బంధురంబులు నీ మంజుభాషణములు
లలితగుణధుర్య! యేనుఁగులక్ష్మణార్య!

అని ప్రశంసించగా
లక్ష్మణకవి తిమ్మకవిని ఈవిధంగా ప్రశంసించాడు-

హాటకగర్భ వధూ లీ
లాటన చలి తాంఘ్రి నూపురారావశ్రీ
పాటచ్చరములు, తేనియ
తేటలు మా కూచిమంచి తిమ్మయ మాటల్

సమకాలీనులు ఒకరికవిత్వాన్ని
 ఒకరు మెచ్చుకోవడం చాల అరుదు
ఇది అరుదైన విషయమే

No comments:

Post a Comment