Saturday, January 28, 2017

చెట్లనీడలను చెట్లే త్రాగుతున్నాయి


చెట్లనీడలను చెట్లే త్రాగుతున్నాయి
సాహితీమిత్రులారా!నన్నెచోడుని కుమారసంభవంలో పార్వతీదేవి తపస్సు
ఎలాంటి ఎండలో చేస్తున్నదో తెలిపే పద్యం ఇది.
ఈ పద్యం కవి రచనా చమత్కృతిని తెలుపుతుంది.
చూడండి-

ఆతపభీతి నీడలు రయంబున మ్రాఁకులక్రిందుఁ దూరెనో
యాతరులుం దృషాభిహతులై తమనీడలు  తార త్రాగెనో
భాతి ననంగ నీడ లురుపాదపమూలములం దడంగె గ్రీ
ష్మాతపమధ్యవాసరములందుఁ జలింపకయుండు నెండలన్                   (6-141)


వేసవి తాపములలో మధ్యాహ్నములందు
చలనములేని ఎండలలో నీడలు ఎండవలని
భయంతో శీఘ్రంగా చెట్లక్రిందిభాగాన ప్రవేశించెనో
ఆ చెట్లును దప్పికచే కొట్టబడినవయి తమ నీడలను
తామే త్రాగివైచెనో అన్నట్లు నీడలు పెద్దచెట్లమొదళ్ల
యందు అడగి యుండెను.

ఎంతటి ఊహో కదా

No comments:

Post a Comment