Thursday, December 8, 2016

మందార మకరంద మాధుర్యమున (భావానుకరణ)


మందార మకరంద మాధుర్యమున (భావానుకరణ)
సాహితీమిత్రులారా!


అనుకరణ అనేది మన మనుగడకు మూలం.
అలాగే మంచి విషయాలు ఎక్కడఉన్నా
అవి స్వీకరించాల్సిందే
అలాంటి పనే మనకవులు చేశారు.
అలాంటి వాటిలో ఇది చూడండి-


పాల్కురికి సోమనాథుని బసవపురాణం
తృతీయాశ్వాసంలోని ఈ పద్యాలు(ద్విపద)
చూడండి -

క్షీరాబ్దిలోపల గ్రీడించు హంస 
గోరునే పడియల నీరు ద్రావంగ
జూతఫలంబుల జుంబించు చిలుక
జాతిబూరుగుమ్రానిపండ్లు గన్గొనునె
రాకామలజ్యోత్స్న ద్రావుచకోర
మాకాంక్షసేయునే చీకటిద్రావ
విరిదమ్మివాసన విహరించుతేటి
పరిగొని సుడియునే ప్రబ్బలి విరుల

ఈ ద్విపదపాదాలలోని భావాన్ని
బమ్మెర పోతన ఎంత మధురంగా కర్ణపేయంగా
మందార మకరందాన మత్తెక్కించారో
తెలియనివారు లేరనవచ్చు అది-

మందార మకరంద మాధుర్యమునఁ దేలు                           మధుపంబు బోవినే మదనములకు?నిర్మల మందాకినీ వీచికలఁదూఁగు                           రాయంచ సనునే తరంగిణులకు?లలితరసాల పల్లవఖాదియై చొక్కు                          కోయిల సేరునే కుటజములకుఁ?బూర్ణేందు చంద్రికా స్ఫురిత చకోరకం                          బరుగునే సాంద్ర నీహారములకు?అంబుజోదర దివ్యపాదారవిందచింతనామృతపానవిశేష మత్తచిత్తమేరీతి నితరంబు చేర నేర్చు?వినుత గుణశీల మాటలు వేయునేల?


భక్తి పారవశ్యంలో ఎంత
హాయిగా ఓలలాడించాడోగదా

దీన్నే నందికొటుకూరి సిద్ధయోగి
తన యోగీశ్వర విలాసంలో ఇలా అనుకరించారు-

నిగమాంతశాస్త్రముల్ నేర్చి ధైర్యమున
దగబ్రహ్మవిద్యా పదార్థంబు గూర్చి
కనికరంబెప్పుడు గలిగిన జియ్య
యెనయంగ నీవుగా కెశ్వరు గలరు
మానితభక్తి క్రమంబున ముక్తి
నేనేల వేడెద నితరుల జేరి
పదపడి తన తల్లి పాలు ద్రావంగ
మదినిచ్చయించెడు మాతంగపోత
మేలీలనైనను స్పృహనూరబంది
పాలకు బోవునే భక్తైకలోల
అంభోజ బృందాంత రాయుతైకాంత
బంభరంబులు చన్నె బర్బరంబులకు
సంపూర్ణ పూర్ణిమా చంద్రచంద్రికల
గుంపున నుండు చకోర సంచయము
చేరునే దట్టపు చీకట్ల కడకు
క్షీరపాధోధి వీచీనిత్యయుత సు
ధార సానంద మత్తమరాళచయము
కూరిమి జేర్చునే కుంటలకడకు
సహకార ఫలసార సౌఖ్యసత్కీర
బహుళౌఘ మేగునే బదరిశాఖలకు
నూతన ముదిర బంధుర తోయపాన
చాతకం బాసించి చనునెనూతులకు
లీల నీభంగి మేలిమి గృపావాల
శీల వాగ్జాల ప్రసిద్ధచే మున్ను
పుడమి బోధించి శంభుడవైన నిన్ను
విడిచి హృత్పద్మంబు వేరొక్కదారి
జనదయ్యజియ్య శిష్యస్వాంత శయ్య
(యోగీశ్వరవిలాసము -1- 289-315)

గమనించారా !
సోమన నుండి పోతన
పోతన నుండి సిద్ధయోగి అనుకరణ.

No comments:

Post a Comment