Sunday, December 11, 2016

నాస్వామి ఈ రాత్రి వచ్చి పరవశింపచేయగలడు


నాస్వామి ఈ రాత్రి వచ్చి పరవశింపచేయగలడు
సాహితీమిత్రులారా!చైనా జాతిలో మొలకెత్తి
జపానుసాహితీలతను లతాంతాలను
విరియించిన ఒక కథ-

ఆకాశరాజుకు తంబతా సుమే అనే చక్కని చుక్క
ఒకే ఒక కూతురు. ఆ పిల్లకు బట్టలునేయడం
అంటే ఇంత అంత అనరాని సరదా.
నాన్నకు కావలసిన బట్టల్ని నేసి యిచ్చేది.
ఒకరోజు మగ్గం ముందు కూర్చొని పోగులు
సారించుతూ దోవెంట పోయే మాంచి ఏపైన
కోడెను తోలుకు వెళుతున్న ఓ కోడెకానిమీద
కన్నేసింది తండ్రికి ఆమె మనసు తెలిసి
అతని పొత్తుకు ఇష్టపడి అతన్ని అల్లునిగా
చేసుకున్నాడు. పెళ్ళైంది వారిద్దరు ఒకర్నొకరు
ఎడబాయక చేయవలసిన పనులు చేయక
పనంతా ఆకాశరాజుపై బడింది. చివరికి
ఆకాశరాజు వారిని విడదీశాడు. ఒకరు
ఏటికి అవతల ఒకరు ఇవతల ఉండేలా చేశాడు.
ఏడాదికి ఒకసారిమాత్రమే కలుసుకునే దానికి
ఒప్పుకున్నాడు.
అది ఆశ్వయుజ శుద్ధ సప్తమినాడు మాత్రమే
అనుమతించబడింది.
దీనిమీద జపానులో పౌరాణిక గాథ అల్లబడింది.
అనేకానేకులు వారి కథను మహాకవులనేకులు వారి
స్వగత ఛందాల్లో పురివిప్పి ఆడాయి.
ఇక్కడ కొన్నిటిని చూద్దాం-

ఆమొనో గో వా 
అయి ముకీ తాషితే
  వాగా కోయీ షీ-
కిమి కిమాసు నారీ
హిమో తోకీ మాకేనా....

(ఆకాశగంగకు ఈ దరిని ....
కొంతకాలం నుంచీ కన్నులుకాయలుకాచి
కనిపెట్టుకొని----
వెంపర్లాడుతున్నానో ----
నా నాథుడు ఈ రేయి దక్కకపోడు.
నానీవి సడలే తరుణం ఆసన్నమైంది .)

హిసా కతా నో 
ఆమొ నోకా వాశె నీ
     ఫూనే ఊకెతె
కోయోయ్  కా-కీమీగా
ఆగరి కిమాసఁ ..

(నురగలై పరవళ్ళుపోయే
అమరాకాశవాహినిని తరించి...
తేలియాడుతూ నాస్వామి ఈ రాత్రి
వచ్చి పరవశింపచేయగలడు)

కాజే కూమో వా
ఫూతా - త్సూ నో కిషీ నీ
    కాయోయ్ దోమో 
వాగా తూహో త్సూమా నో
కోతో జో కాయో వానూ....

సుబూతే నీ మో
నాగే కోషీసు బేకీ
   ఆమోనొ గోవా 
హేదా తేరేబా  కామో
ఆమత సుబే నాకీ...

(వాయుదేవుడూ పర్జన్యుడూ
ఈవల ఆవల రాకపోకలు సలుపుతున్నా
మాయిరువురికీ ఒకపలుకైనా నడవదుగదా
అద్దరి కూతవేటు దూరంలో ఉన్నా...
హతవిధి ... ఆశ్వయుజం వచ్చేదాకా,
ఒకరికొకరం కాకుండా చేసింది.)

ఆమొనొ గోవా
ఈతోకావా నామీ వా
   తాతేనో దోమో
సమోరై గాతాషీ
చికాకీ కోనో సే వో...

(ఆకాశగంగ పొంగకపోయినా
అంతగా గడవరాని అడ్డంకులు లేకపోయినా
ఆ రవంత ప్రవాహాన్నీ అతిక్రమించి
అతని సరసన చేరనీయని ... దురుల్లంఘ్య -
అనుశాసనం ... అప్రతిహత ప్రతిబంధకమౌతూ ఉంది)

(జపాను పద్యవళీ,  అనువాదమూ
The Romance of the Milky way and the other  Studies
అనే లే హరెన్ సంగ్రహాన్ననుసరించి)

No comments:

Post a Comment