Monday, May 23, 2016

రుచి రాంగ రుచుల నయ్యంగనకున్


రుచి రాంగ రుచుల నయ్యంగనకున్


సాహితీమిత్రులారా!

విజయవిలాసంలోని ఈ పద్యం చూడండి.
సుభద్రను కవిగారు ఎలా వర్ణించారో

అయ్యారే! చెలువెక్కడ!
న య్యారే గెలువఁ జాలు నంగజు నారిన్
వెయ్యాఱులలో సరిలే
రయ్యా, రుచి రాంగ రుచుల నయ్యంగనకున్ ((1-103)

అయ్యారే = ఓహోహో ,
చెలువు ఎక్కడ = ఆ సుభద్ర అందము,
ఎక్కడ = తక్కిన కాంతల అందమెక్కడ,
ఆ ఆరే = ఆ సుభద్ర నూగారే,
అంగజు = మన్మథునియొక్క,
నారిన్ = వింటి అల్లెత్రాడు(తుమ్మెదల పంక్తిని),
గెలువన్ చాలున్ = గెల్వగలదు - ఓడించగలదు
(లేదా)
అంగజు నారిన్ = మన్మథుని భార్య రతీదేవి,
గెలువఁజాలును(నూగా రొక్కటే రతీదేవిని గెలుస్తుందని ఈలాగా కవి నిరూపించాడు),
రుచిర అంగ రుచులన్ = మనోహరమైన (యావత్)శరీరమునందుగల అందములలో,
ఆ అంగనకున్ = ఆ సుభద్రకు,
సరి = సమానమైన అందగత్తెలు,
వెయ్యాఱులలోన్ = వేలకొలది కాంతలలో,
(ఎవ్వరూ) లేరు అయ్యా = లేదు సుమా!

(ఇది తాపీధర్మారావుగారి హృదయోల్లాస వ్యాఖ్యలోనిది)

No comments:

Post a Comment