Monday, November 28, 2016

మధురమకరన్దం కరుణయా


మధురమకరన్దం కరుణయాసాహితామిత్రులారా!హరస్తుతిలోని ఈ శ్లోకం చూడండి-

అత శ్చేతో భృఙ్గో మమ విషయధుత్తూరకుసుమమ్
పరిత్యజ్యా2శ్రాన్తం తవచరణపఙ్కేరుహయుగే
ఉషిత్వా తత్రత్యం మధురమకరన్దం కరుణయా
తవాస్వాద్యానన్దం హర నిరుపమానం హి లభతామ్ 
                                                                               (హరస్తుతి - 15)

ఓ ఈశ్వరా! ఇతరులను ఆశ్రయించుట శ్రేయోదాయకం కాదు
కావున నా మనస్సు అనెడు తుమ్మెద విషయజాతమను
ఉమ్మెత్తపూవును వదలి ఎప్పుడునూ నీ పాదపద్మముల
జంటయందలి తీయతేనియను గ్రోలుచూ నీ దయచేత సాటిలేని
ఆనందమును పొందుగాక - అని భావం.

No comments:

Post a Comment