Monday, November 14, 2016

ఉపకార్ నిరాలే హోతేహై


ఉపకార్ నిరాలే హోతేహైసాహితీమిత్రులారా!


నజీర్ రచించిన
జనమ్ కన్హయ్యాజీ(శ్రీకృష్ణజననం)
నుండి కొన్ని పద్యాలు చూడండి-

హైరీతి జనమ్ కీ యూఁ హోతీ జిన్ ఘర్మే బాలా హోతాహై
ఉస్ మండల్ మే హర్ మన్ భీతర్ సుఖ్ చైన్ దో బాలాహోతాహై
సబ్ బాత్ వ్యధాకీ భూలేహైఁ జబ్ భోలా బాలా హోతాహై
ఆనంద్ మండలీ బాజత్ హై, నిత్ భవన్ ఉజాలా హోతాహై
   యూఁ నేక్ న ఛత్తర్ లేతేహై, ఇస్ దున్యామే సంసార్ జనమ్
   పర్ ఉన్నకే ఔర్ హీ లచ్చన్ హైఁ, జబ్ లేతేహై అవతార్ జనమ్

ఏ ఇంట శిశువు జన్మిస్తుందో ఆయింటివారి
హృదయాలలో సంతోషాలు ఇనుమడిస్తాయి-
అమాయిక శిశువు జన్మించినంత మాత్రాన్నే
తమ వ్యధలను మఱచిపోతారు.
ఆనంద వాద్యాలు చెలగుతాయి.
భవనం నిత్యప్రకాశమవుతుంది.
మంచివారు మంచి నక్షత్రంలోనే జన్మిస్తారు.
కానీ అవతారపురుషుల జన్మకాల నక్షత్రమేవేరు.


శుభ్ సా అత్ సే యూఁ దునియామే అవతార్ గర్భమే ఆతేహైఁ
జో నారద్ మునిహైఁ ధ్యాన్ భలీ సబ్ ఉస్కా ఖేద్ బతాతేహైఁ
వోనేక్ ముహూర్త్ సే జిస్ దమ్ సృష్టీమే జన్మే జాతేహైఁ
జో లీలా రచ్నీ హోతీహై, వో రూప్ యే దిఖ్లా జాతేహైఁ
   యూఁ దేఖ్నే మే ఔర్ కహ్నేమే వో రూప్ తో బాలేహోతాహైఁ
   పర్ బాలేహీపన్ మే ఉన్కే ఉపకార్ నిరాలే హోతాహై

శుభ సమయంలో
అవతారపురుషులు గర్భస్థులవుతారు.
ధ్యానపరుడగు నారదముని
ఆ రహస్యం వెల్లడి చేస్తాడు.
శుభనక్షత్రంలో జన్మించి
తాము రచింపదలచిన లీల
ఆ రూపమునే రచిస్తారు.
చూడటానికి అనుకోడానికి
వారు బాలరూపులే,
కానీ ఆ రూపమునే వారు చేసే
ఉపకార కార్యాలు అపురూపాలు.

No comments:

Post a Comment