Monday, May 1, 2017

తెలుగులో భజగోవిందం - 2


తెలుగులో భజగోవిందం - 2
సాహితీమిత్రులారా!
(నిన్నటి తరువాయి)........


ఉదయ సాయంత్రములు రాత్రియును దినంబు
శిశిర వసంతములు తిరిగి చేరుచుండు
కాలమాడెడృి క్రీడ ప్రాణాలు పోవు
నరుడు వీడడు యత్యాశ స్థిరమటంచు  - 12

ఏల చింతన కాంతాధనాల గూర్చి
నిన్ను నడిపించు దేవునినెఱుగలేవ?
జగతి సజ్జన సంగతి యగును సుమ్ము
భవజలధి దాయగా యాన పాత్రయగును     - 13

బోడితలవాడు, జడలున్నవాడు, కాపు
లనుధరించినవాడు విమూఢులగుచు నవని
బహుకృతంబగు వేషాలు పరిఢవిల్ల
ఉదరపోషణ మాత్రకై యెదుటనున్న
దాని జూచి చూడని యటు తరలుచుంద్రు   - 14

ములసిదాయె శరీరమ్ము, ముదిసె జుట్టు
దంతములూడి, చేతికి దండమబ్బి
నడువ సాగిన వృద్ధుడౌ నరుని గూడ
వదలునే కోరికల పిండు - వలలుబన్ను    - 15


అగ్రమున అగ్ని, వెనుక అహస్కరుండు 
చెక్కిలిని రేల మోకాలి జేర్చుసతము
కరమునను భిక్షవాసమ్ము తరుతలమ్ము
ఐన నరునకు వలలౌను ఆశలెలమి!    - 16

గంగలోనను వార్థిమునుంగ నేమి
దానములొనర్ప వ్రతములు తనర జేయ
జ్ఞాన హీనున కెట్లు సుజ్ఞాన పథము
నూరుజన్మలకైన చేకూరబోదు       - 17

గుడుల తరుమూలముల మెచ్చుకొన వసించి
అజినము ధరించి, భూతలమందు బండి
కడకు భోగాల నన్ని త్యాగమ్ము జేయ
ఏ సుఖము విరాగిని వరింప కుండు?     - 18

యోగియైననను సురుచిర భోగియైన
సంగియైనను పరమ నిస్సంగియైన
ఎవడు బ్రహ్మమ్ముతోడ రమించుచుండు
వాడె యానంద స్వస్వరూపమ్ముగాంచు!      - 19

కొంచెమైనను గీత పఠించియున్న
గాంగ జలకణ మొకటి త్రాగంగనైన
మది మురారిని సుంత సమర్చ చేయ
జగతి వానికి యమునితో చర్చలేదు      - 20

జనన మరణాలు చర్విత చర్వణాలు
మాతృగర్భ నివాసంబు మరలమరల
జగతి తరియింప లేని సంసార జలధి
నో మురారి! కరుణ నన్నుర్వి బ్రోవు    - 21

No comments:

Post a Comment