Monday, February 20, 2017

ఇది లేకపోతే అన్నీ వృథానే


ఇది లేకపోతే అన్నీ వృథానే
సాహితీమిత్రులారా!ఏదైతే అవసరమో అదిలేకుంటే
 ప్రయోజనం ఏమిటి?
అదే ఏదైతే అది అదే ఏది
ఏదైతే అది
ఈ శ్లోకం చూడండి-

నేత్రా యస్య బృహస్పతిః, ప్రహరణం వజ్రం, సురాః సైని కాః
స్వర్గో దుర్గ, మనుగ్రహః ఖలు హరే, రైరావణో వారణః
ఇత్యాశ్చర్యబలాన్వితో2పి బలభి ద్భగ్నః పరైః సఙ్గరే
తద్వ్యక్తం నను దైవ మేవ శరణం ధిగ్ ధిగ్ వృథా పౌరు షమ్
                                                                                  (భర్తృహరి సుభాషితములు - 81)


బృహస్పతివంటి దేవగురువు.
ఎదురులేని వజ్రాయుధం,
దేవతలే సేనాసమూహం,
స్వర్గమే కోట, ఐరావతమనే ఏనుగు,
అన్నిటినిమించి శ్రీహరి అనుగ్రహం
అన్నీ ఉన్నా దేవేంద్రుడు యుద్ధంలో
ఓడిపోయాడు అదీ శత్రువులైన దానవులచేతిలో
కారణం ప్రయత్నలోపం
దీన్ని బట్టి ఏంతెలుస్తుందంటే
ఎంతవారైనా ప్రయత్నించకుండా
ఫలితం ఉండదు. ప్రయత్నం చేస్తేనే
దైవానుగ్రహమైనా ఫలిస్తుంది - అని భావం.

No comments:

Post a Comment