Wednesday, February 15, 2017

హేమంబు కూడబెట్టిన


హేమంబు కూడబెట్టిన
సాహితీమిత్రులారా!వెన్నెకంటి జన్నమంత్రి
దేవకీనందన శతకంలోని
ఈ పద్యం చూడండి-

చీమల్ పుట్టలు పెట్టుచుండ నవి విస్తీర్ణంబు గావించినన్
పాముల్ జేరినరీతి లోభిజన సంపన్నార్థరాసుల్ వృథా
భూమీపాలుల పాలుగాక చనునా పుణ్యంబులేలొల్లరో
సామాన్యంబు ధనాధినాధులకు కృష్ణా! దేవకీనందనా!
                                                                              (దేవకీనందన శతకము - 72ప.)

ఈ పద్యం మనం ఎక్కడో విన్నట్లు అనిపిస్తుందికదా
అదేనయ్యా సుమతి శతకంలో చూడండి ఈ పద్యానికి
పై పద్యానికీ తేడా-

చీమలు పెట్టిన పుట్టలు
పాముల కిరవైనయట్లు పామరుడు దగన్
హేమంబు గూడబెట్టిన
భూమీశుల పాలజేయు భువిలో సుమతీ (43ప.)

ఇది కందపద్యం కావున చిన్నదిగాను క్లుప్తంగాను ఉంది
అలాగే మొదటిపద్యం శార్దూలవృత్తంలో ఉందికావున
కొంచెం విపులంగా పెద్దగా ఉంది భావం అంతా ఒకటేకదా


No comments:

Post a Comment