Monday, February 27, 2017

కవులు ఎన్నిరకాలు?


కవులు ఎన్నిరకాలు?
సాహితీమిత్రులారా!విన్నకోట పెద్దన గారు
కావ్యాలంకార చూడామణిలో
కవులను ఏడు రకాలుగా విభజించారు
చూడండి-

వాచికార్థులు శిల్పక రౌచకులును
భూషణార్థియు మార్ధవ స్పురణకరుడు
నల వివేకియు ననగ సప్తాహ్వయముల
గవుల నెగడుదు రీహిత కావ్యములను
                                                   (కావ్యాలంకారచూడామణి-3-80)

సప్తవిధ కవుల స్వభావం-

1. వాచికుడు-
   పదాడంబరముగల కవిత చెప్పువాడు
2. ఆర్థికుడు -
   మితములైన పదములతోనే విపులమైన
   అర్థం స్పురింపచేయువాడు
3. శిల్పకుడు-
   బహువిధయమకాదులగు శబ్దాలంకారములను
   అభిమానించువాడు
4. రౌచికుడు-
   వెదకి వెదకి మృదుమృదు పదములతో
   కవనమల్లెడి నేర్పుకలవాడు
5. భూషణార్థి -
   అలంకారభూయిష్టమైన రచన చేయువాడు
6. మార్థవానుగతుడు-
   సరళమలయిన శబ్దములను విరళములగు
   అర్థములను చూపుచు వీనులకు ఇంపుగా
   రసప్రధానముగా కావ్యరచన చేయువాడు
7. వివేకి -
   బహుముఖ శాస్త్రజ్ఞాన సంపన్నుడును, శబ్దార్థగుణదోష
   వివేకపూర్ణుడును, రసవదుత్తమ కావ్యనిర్మాణ
   చాతురీధురీణుడైనవాడు.
   వీరిలో వివేకియే కర్వకవి మూర్దన్యుడు,
   మహాకవి విఖ్యాతుడు

No comments:

Post a Comment