Thursday, April 26, 2018

పద్మిని - 1


పద్మిని - 1
సాహితీమిత్రులారా!స్త్రీలను పద్మిని, చిత్రిణి, శంఖిని, హస్తిని 
అని నాలుగు జాతులుగా చెబుతారు.
పద్మిని జాతి స్త్రీని గురించి
ఇక్కడ తెలిసుకుందాం-
కొక్కోకము అను కళాశాస్త్రం నుండి ఈ పద్యాలను
గ్రహించడమైంది గమనించగలరు.

తామర మొగ్గచందమున మెత్తని మేను
        జలజగంధము రతిజలముఁదనరు
మాలూరఫలముల మఱపించు  పాలిండ్లు
        కొలికుల కింపైన కలికిచూపు
తిలపుష్పముల వన్నె దిలకించు  నాసిక
        గురువిపూజనాపర సునియమ
చంపకకువలయ ఛాయయుగల మేను
        నబ్జపత్రము బోలు నతనుగృహము
హంసగమనంబు కడుసన్నమైన నడుము
మంజుభాషిణి, శుచి, లఘుమధురభోజి
వెల్లచీరల యందున వేడ్క లెస్స
మానవతి పద్మినీభామ మధురసీమ

తామరపువ్వువలె మెత్తని శరీరంను,
తామరపువ్వువాసనగల రతిజలమును,
మారేడు పండ్లవంటి కుచములును,
సొగసగు చూపును, నువ్వుపువ్వువంటి ముక్కును,
గురు బ్రాహ్మణ పూజయందు ఆసక్తియు,
సంపంగి వంటియు కలువ పువ్వులవంటి
దేహఛాయ గలదియు, హంసగమనమును,
సన్నని నడుమును, మంచి మాటలును,
శుచియై కొద్దిపాటి భోజనమును, తెల్ల చీరల
యందు ప్రీతియును గల స్త్రీ పద్మిని జాతి
స్త్రీగా నెరుగవెను- అని భావం


No comments:

Post a Comment