Thursday, March 30, 2017

చివురా? వాతెఱ


చివురా?  వాతెఱ
సాహితీమిత్రులారా!


హంసవింశతిలోని కొన్ని స్త్రీ వర్ణనలు-
చిన్న చిన్న పదాలతో కూర్చినవి-

చివురా? వాతెఱ; నల్లని
కవురా? నునుసోగవెండ్రుకలు; పుత్తడిమేల్
సవురా? దేహము; ముద్దుల
దవురా! అని జనులు పొగడ నాబిడ యలరున్
                                                                               (3-194)
(వాతెఱ -పెదవి
నల్లని కవురా - నల్లని నిగనిగల తళుకా
పుత్తడి మేల్సవురా - మేలిమి బంగారు చాయయా)


విరులా? నగవులు, నీలపు
సరులా? కురు,లుబ్బుగబ్బి చన్నులు జాళ్వా
గిరులా? యూరువు లనఁటుల
సిరులా? యని జనులు మెచ్చఁ జెలువ చెలంగున్
                                                                     (4-71)

(జాళ్వాగిరులా - బంగారు కొండలా
అనఁటుల సిరులా - అరటి స్తంభముల సంపదలా)

చిందమ్మనఁదగు గళమును;
గుందమ్ములతీరు రదనకోరకపంక్తుల్;
మందమ్ములు గమనమ్ములు;
కెందమ్ములచందములు సకియపాదమ్ముల్
                                                                   (4-72)

(గళము - కంఠము
చిందమ్ము - శంఖము
రదనకోరకపంక్తుల్ - మొగ్గల వంటి పలువరుస
కుందమ్ముల తీరు - మల్లెమొగ్గల వంటివి
గమనమ్ములు - నడకలు
మందమ్ములు - మెల్లనైనవి
పాదమ్ములు - పాదములు
కెందమ్ములచందమ్ములు - ఎర్రదామర
పద్మములవంటివి.)

No comments:

Post a Comment