Saturday, December 9, 2017

ఎవరికిని శక్యముగాదు


ఎవరికిని శక్యముగాదు
సాహితీమిత్రులారా!

హరస్తుతి అనే గ్రంథం నుండి
కొన్ని శ్లోకాలు-

గజాన్తాం విభూతిం మహారాజ్యపట్టమ్
సురేంద్రాధిపత్యం చ నో కామయే హమ్
పరం కేవలా త్వత్పదామ్భోజసేవా
ప్రభో రోచతే మే సదా పాహిమాం భోః

ఈశ్వరా! నేను గజాంతమగు ఐశ్వర్యాన్నికాని,
గొప్ప రాజ్యపట్టాభిషేకం కాని కోరుకోలేదు.
నీ పాదపద్మముల సేవమాత్రమే నా కిష్టం
ప్రభూ నన్నెపుడూ కాపాడు

త్వమేవ త్వమేవ త్వమేవ త్వమేవ
త్వమేవా స్యభీష్టం  పరం దైవతం మే
త్వదన్యం న జానే న వీక్షే న కాఙ్క్షే
న సేవే న వన్దే   భిగమ్య స్త్వమేవ

ఈశ్వరా! ముమ్మాటికీ నీవే నాకు మిక్కిలి ఇష్టమైన దేవుడవు
నీ కంటే వేరు దైవము నెఱుగను చూడను కోరను సేవించను
నమస్కరింపను కూడ నీవే నా గమ్యస్థానం.

దరిద్రం తనోషీశ్వరం సర్వభూమే
స్తథా సార్వభౌమం ముహూర్తా ద్దరిద్రమ్
ధర నూర్ధ్వమేకం మహాదుఃఖమగ్నమ్
తథా థః క్షిప స్యన్య ముద్యత్సుఖేభ్యః

ఈశ్వరా! నీవు దరిద్రుని ప్రభువుగాను ప్రభువును దరిద్రునిగాను
క్షణంలో చేయగల సమర్థుడవు. దుఃఖంలో మునిగిపోయిన ఒకని
ఉద్ధరిస్తావు. సుఖభోగాలతో ఉన్న ఒకని తలక్రిందు చేస్తావు.
ఇదంతా నీ ఇచ్ఛ.


క్షణాత్పూర్వ మమ్భోవిహీనం సరో యత్
క్షణాదూర్ధ్వ మంబుప్రవాహైః పృణాసి
క్షణాత్పూర్వ మభ్రై స్సధారై ర్నదద్భి
ర్వృతం ద్రాగ్విహాయః కరోమి ప్రశాన్తమ్

ఈశ్వరా! క్షణం క్రిందట నీరులేని సరస్సును
చూస్తుండగానే నీటి ప్రవాహంతో నింపుతావు.
ఉఱుముతూ వర్షిస్తున్న మేఘాలతో నిండిన
ఆకాశం ఒక్క తృటిలో (మేఘాలే లేకుండా)
స్వచ్ఛం చేస్తావు.

సృజ స్యబ్జయోనిః ప్రభూ సర్వలోకాన్
హరి ర్దారయ స్యాదర త్ప్రాణిజాతమ్
హర స్యుగ్రరూపః ప్రమేయం సమస్తమ్
క ఈష్టే వగన్తుం తవేదృఙ్మహత్వమ్ 

ఈశ్వరా! నీవు బ్రహ్మవై సర్వలోకాలను సృష్టిస్తావు.
విష్ణువై సర్వప్రాణులను కాపాడతావు. రుద్రుడవై
సర్వసృష్టిని నశింపచేస్తావు. ఇట్టి నీయొక్క గొప్ప
దనమును తెలియనెవరికిని శక్యముకాదు.


No comments:

Post a Comment