Thursday, April 6, 2017

గాక యుండిన నపకీర్తి కలుగుటరుదె?


గాక యుండిన నపకీర్తి కలుగుటరుదె?
సాహితీమిత్రులారా!


ఈ సుభాషితమును చూడండి-

ఊడి లేచినమొల్క లొగినాటు, బుష్పించు
          లతల మెల్లఁగఁ బూవులనుగ్రగించు,
వ్రాలినకొమ్మలఁ బైకెత్తి బంధించుఁ
          బలుముండ్లు గలుగు రుప్పలఁ దొలంచు,
సొలసిన చెట్లకు జలసేక మొనరించుఁ
          గలుపుగాదంబులఁ గత్తిరించుఁ
దోఁటమాలి సతంబు, నాతోయమునన
ధారుణీపతి స్వప్రజా తతిని మివుల
నిపుణతను బాలనమొనర్చి నెగడవలయుఁ
గాక యుండిన నపకీర్తి కలుగుటరుదె?
                                                       (సుభాషితరత్నమాల - 104)


ఊడిలేచిన మొక్కలను క్రమంగా నాటడం,
పుష్పించే లతలనుండి పూవులను మెల్లగా
తీసుకోవడం, వాలిన కొమ్మలను పైకెత్తి కట్టడం,
చక్కగానిలిచిన చెట్లగుంపులను  పెంచడం,
పక్కకు విడిపోయిన చెట్లను చేర్చడం,
బాగా ముండ్లున్న పొదలను తీసివేయడం,
వాడిన చెట్లకు నీరు ఎక్కువగా అందించడం,
కలుపు మొక్కలను తీసివేయడం ఈ విధంగా
తోటమాలి చేసేవిధంగానే రాజు నిపుణతతో
పాలనను చేస్తూ రాజ్యాన్ని పెంపొందించాలి
అలా కాకపోతే అపకీర్తి కలగడమన్నది
అరుదైన విషయమేమికాదు - అని భావం.

No comments:

Post a Comment