Thursday, April 14, 2016

ముదితల్ నేర్వగరాని విద్యగలదే?


ముదితల్ నేర్వగరాని విద్యగలదే?


సాహితీమిత్రులారా!

"ముదితల్ నేర్వగరాని విద్యగలదే? ముద్దార నేర్పించినన్" - అని అంటూ ఉంటారు.
అంటే ముద్దుగా నేర్పిస్తే ఆడవాళ్ళు దేన్నయినా నేర్చకోగలరు - అని దీని భావం.
ఇది 1931 అక్టోబరు, గృహలక్ష్మి పత్రికలో ఈ సమస్యను ఆచంట సత్యవతమ్మగారు
ఈ విధంగా పూరించారు.

చదువుల్ సాములు శాస్త్రచర్చ, ధరణీ రాజ్ఞీత్వశిల్పంబులున్
కదనంబందున రక్తి, గాన కవితా విజ్ఞాన సారథ్యముల్
సుధలం జిమ్మెడి పాకశాస్త్ర విదితం బాబాల లాలిత్వమున్

ముదితల్ నేర్వగరాని విద్యగలదే? ముద్దార నేర్పించినన్

ఇది నిత్యసత్యమైన పూరణగా గుర్తించవచ్చు.

No comments:

Post a Comment