Monday, June 19, 2017

పురుషులు ఆభరణాలు ధరించేవారా?


పురుషులు ఆభరణాలు ధరించేవారా?
సాహితీమిత్రులారా!


భాగవతంలోని ఈ పద్యం చూస్తే
పురుషులు ఎక్కడెక్కడ ఆభరణాలు
ధరించేవారని రూఢిగా తెలుస్తుంది

రవిబింబంబుపమింప పాత్రమగు ఛత్రంబై, శిరోరత్నమై,
శ్రవణాలంకృతమై, గళాభరణమై, సౌవర్ణ కేయూరమై
ఛవిమత్కంకణమై, కటిస్థలి నుదంచద్ఘట్టమై, నూపుర
ప్రవరంబై, పదపీఠమై, వటుడు తా బ్రహ్మాండమున్ నిండుచోన్
                        (భాగవతము - 8 -627)

శిరోభూషణాలు(తలకుధరించేవి) - కిరీటము
కర్ణభూషణాలు(చెవులకు ధరించేవి)- కుండలాలు,
కంఠాభరణాలు(మెడలో ధరించేవి) - ముత్యాల రత్నాల దండలు,
కూర్పరోపరి భూషణాలు(మోచేతికి పైన
ధరించే ఆభరణాలు) - కేయూరము(భుజకీర్తులు)
బాహునాళీ భూషణాలు(చేతులకు వేసుకునేవి) - కంకణాలు
కటి విభూషణాలు(మొలచుట్టూ ధరించేవి) -తలకము, సూత్రము
పాదాలకు ధరించేవి - నూపురుము
ఇలా అనేక రకాలైనవి మగవారు కూడ పూర్వం ధరించేవారు.

No comments:

Post a Comment