Sunday, June 11, 2017

యద్యత్కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో


యద్యత్కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో
సాహితామిత్రులారా!


అన్నీ భగవంతుడే అంతా భగవద్విలాసమే
అంటుంటారు కొందు కానీ అలానే ఎంత
మంది ఉంటున్నారు. ఈ శ్లోకం చూడండి-

ఆత్మా త్వం, గిరిజా మతిః, పరిజనాః ప్రాణాః, శరీరం గృహం
పూజతే విషయోపభోగరచనా, నిద్రా సమాధిస్థితిః
సంచారః పదయోః ప్రదక్షిణ విధిస్తోత్రాణి సర్వాగిరః
యద్యత్కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో! తవారాధనమ్

ఓ ఈశ్వరా నాలోని జీవుడివినీవే,
నా బుద్ధి నీ యర్థాంగి పార్వతి,
నాప్రాణాలే నీ పరిజనులు(సేవకులు)
నా శరీరమే నీ గృహము(కైలాసము)
నా పంచేద్రియ అనుభూతియే నీపూజ.
నిద్రయే నాకు సమాధ్యవస్థ.
నా పాదసంచారమేనీ ప్రదక్షిణ విధానం
నా మాటలన్నీ నీ స్తోత్రాలే.
నేనే పనిచేసినా అది నీ ఆరాధనే పరమ శివా-
అని భావం.

ఈ భావంతో చరించే దెందరు
చరించేవారు ఉన్నా మనం
వారిని గుర్తించగలమా

No comments:

Post a Comment