Monday, July 17, 2017

తతతతామరసాక్షి


తతతతామరసాక్షి

సాహితీమిత్రులారా!మధుపాన వర్ణననలో మత్తులో మాటలు
తడబడటం లాంటివి కవిత్వంలో కూర్చడం
అప్పన్నకవికృత సుదక్షిణా పరిణయంలో కనిపిస్తుంది
చూడండి-

తతతతామరసాక్షి తలవంత మాడకు
         వివివివీణాకంఠ, వీణదెమ్ము
పపపపాటలగంధి, పాటపాడు మొకింత
         కుకుకుకుందస్మిత, కురులు ముడువు
ససససారసహస్త, సరిదానవానీవు,
         ననననాతుక నాలినవ్వు లేల
వవవవారిజముఖి, వలదు వాదులు చాలు
         గొకొకొకోమలి, యేల కోపవేగ
మనుచు దపుతప్పు లాడుచు నన్ను గనిరి
మదననిర్ముక్తదుత్తూరమార్గణాగ్ర
హతుల నలసిరొ యన ఖేచరాబ్జముఖులు
భర్తదేల్చిరి మైరేయపానకేళి
(సుదక్షిణా పరిణయము 3-104)


No comments:

Post a Comment