Wednesday, August 16, 2017

సీసం మీద సీసపద్యం


సీసం మీద సీసపద్యంసాహితీమిత్రులారా!


పండ్రంగి రామారావు అనే శతావధానిని
ఒక పృచ్ఛకుడు-
సీసం మీద సీసం చెప్పమన్నాడట-
ఆ పద్యం ఇది చూడండి-

ఆబాలగోపాల మఖిల హస్తములందు
          చెన్నొందు పెన్సిళ్లు చెఱువు గనియె
అచ్చొత్తగా చేయు నక్షరసంచయం 
          బద్దాని చేతనే అందమొందె
వ్యాఘ్రమ్మునైనను శీఘ్రమ్ముగా జంప
          జాలిన గుండ్లను సలుప దగియె
వింతగా తనపేరు వృత్తంబు గాంచియు
          సంకీర్తనంబున సాగుచుండె
అధిక మూల్యంపు లోహంబు లమరియున్న
వెండి బంగారములబోలు చుండె ననియు
సీసమున కెప్డు సాటిగా చెల్లవండ్రువీని
యుపయోగ భారముల్ తెలియ మెండు

సీసం - ఒక ఛందస్సు, ఒక లోహం, లోహంతో పెన్సిళ్లు,
తుపాకి గుండ్లు, అచ్చక్షరాలు తయారు చేస్తారు
అనే భావాన్ని ఇందులో కూర్చి శబ్దార్థ సుందరంగా
చెప్పాడు కవిగారు.

No comments:

Post a Comment