Saturday, November 18, 2017

మిస్టరి ఆఫ్ దీస్ టెంపుల్స్


మిస్టరి ఆఫ్ దీస్ టెంపుల్స్సాహితీమిత్రులారా!

ఈ వీడియో చూడండి-
ఈ దేవాలయాలన్నీ ఒకే నిలువురేఖలో ఉన్నాయి
ఎంత చిత్రంగా నిర్మించారో మనవారు

గజల్


గజల్సాహితీమిత్రులారా!


దాశరథి కృష్ణమాచార్యులుగారు
గజల్ ను గురించి వ్రాసిన గజల్
చూడండి-

రమ్మంటే చాలు గానీ రాజ్యాలు విడిచిరానా
నీచిన్ని నవ్వుకోసం స్వరా్గలు గడిచి రానా

ఏడేడు సాగరాలు ఎన్నెన్నొ పర్వతాలు
ఎంతెంత దూరమైనా బ్రతుకంత నడిచి రానా

కనులందు మంచులాగా కలలన్ని కరిగిపోగా
కావేరి వోలె పొంగే కన్నీరు తుడిచి రానా

నీవున్న మేడ గదిలో నను చేరనీయరేమో
జలతారు చీర కట్టి సిగపూలు ముడిచి రానా

పగబూని కరకువారు బంధించి ఉంచినారు
ఏనాటికైనగానీ ఈ గోడ పొడిచి రానా

                                                         (సాఖీనామా లోనిది ఈ గజల్)

Friday, November 17, 2017

ఎన్నో రాత్రులు శ్మశానాల్లో గడిపాను


ఎన్నో రాత్రులు శ్మశానాల్లో గడిపాను
సాహితీమిత్రులారా!

భర్తృహరి వైరాగ్యశతకంలోని
ఈ శ్లోకాన్ని చూడండి-

ఉత్ఖాతం నిధిశఙ్కయా క్షితితలం, ధ్మాతా గిరేర్ధాతవో,
విస్తీర్ణస్సరితాంపతి, ర్నృపతయో యత్నేన సంతోషితాః,
మన్త్రారాధనతత్పరేణ మనసా నీతాః శ్మశానే నిశాః,
ప్రాప్తః కాణవ రాటకో పి న మయా తృష్ణే! సకామా భవ

నిధి నిక్షేపాలు పూర్వులెవరో దాచి ఉంచుతారని విని ఆశగా
నేల చెడత్రవ్వాను. బంగారం మీది వ్యామోహంతో కొండలమీద
లభ్యమయ్యో మణిశిలవంటి ధాతువుల్ని కరిగించాను. ఎక్కడో
దూరదేశాల్లో సంపదలున్నాయని ఆత్రంగా సముద్రాలమీదికి
ప్రయాసతో ప్రయాణించి, రాజులకొలువు చేసి వార్నికనిపెట్టి సదా
ఇష్టుడిగా మెలిగాను. మంత్రాలతో ఎక్కడెక్కడి ఐశ్వర్యాలూ
వశమౌతాయని ఆశించి రాత్రులెన్నో శ్మశానాల్లో గడిపాను.
ఏదీ గుడ్డిగవ్వయినా లభించిందా ఈ తపన ఇక చాల్లే - అని భావం

Wednesday, November 15, 2017

అధిక్షేపము - కవితా నిక్షేపము


అధిక్షేపము - కవితా నిక్షేపము
సాహితీమిత్రులారా!
ఇది మన దాశరథి కృష్ణమాచార్య
ఆలోచనా లోచనాలు - నుండి

ఫారసీక కవులలో మరపురానివాడు ఫిరదౌసీ.
ఇతడు క్రీ.శ. పదవ శతాబ్దివాడు. ఇతని పూర్తి పేరు
అబుల్ ఖాసిం హసన్ ఫిరదౌసీ. అరవైవేల పద్యాలుగల
షానామా అనేది ఇతని మహాకావ్యం. పర్షియన్ రాజు ఇతిహాసం.
అమరమైన ఈ కావ్యం విలువ తెలుసుకోలేని ఆనాటి రాజు
సుల్తాన్ మహమూద్ - ఫిరదౌసీని అవమానించాడు.
ఆ అవమానం కవిని కవ్వించింది. అధిక్షేప కావ్య రచనకు
ఉపక్రమింపచేసింది. అందులోని ఒక భాగమే
ఈ కవిత -

కాలగర్భాన చనిన భూపాలకులను
కలముతో బ్రతికించిన కవినినేను,
ఏసువలె నేను వారి పేరెత్తి పిలువ
తమ సమాధుల వెడలిరి ధరణిపతులు

వాత హతికిని కాలప్రవాహమునకు,
అగ్ని, వర్షపాతమునకు భగ్నములగు
సౌధములను నిర్మించు రాజన్యుతోడ
కావ్య నిర్మాత ని పోల్చగా తరంబె

నా మహాకావ్య సౌధ శృంగములపైన
గాలికి వానకును అధికారమేది
కాలమును కట్టి పడవేయ గలుగు శక్తి
నా కలాన కొసంగి యున్నాడు ప్రభువు.

రాజులో నుదాత్తత లేనిరోజు వచ్చె
స్వామిలోన నౌదార్యమ్ము చచ్చిపోయె
మౌక్తికమ్ము నొసగలేని శుక్కిలోన
శూన్యమేగాని, కనిపించు నన్యమెట్లు

ముండ్ల తీవెకు ద్రాక్షలు మొలుచునొక్కొ
జముడు పొదలోన పండునే జామపండ్లు
నాక వన వాటికలలోన నాటగానె
పాప భూరుహములు పుణ్యఫలము లిడునె

పరిమళ ద్రవ్యముల నమ్మువాని చేర
పరిమళమ్మంటి తీరు వస్త్రములకు,
బొగ్గలమ్మెడి వానితో పొందుసేయ
వలనముల నిండ నిండును మసియొకంటె

చిరుతపులి మచ్చ లెవ్వరు చెఱుప గలరు
ఏన్గు నెవ్వరు తెలుపు గావింపగలరు
క్షుద్రుడగు వాని గుండెల ముద్రవడిన
హీనతను మాపజాలు టెవ్వాని తరము

పులిని నను నీవు మేకగా తలచినావు
ఏనుగులతోడ తొక్కింపనెంచినావు
జ్ఞానకాంతుల వెదజల్లజాలు నేను
మానవున కెవ్వనికి లొంగబోను లెమ్ము

అరువదివేల పద్దేముల నల్లిన కావ్యము, మౌక్తికస్రజ,
మ్మరయ ధరిత్రి శాశ్వతత నందవలెన్ కవితా మహత్తుతో
పరపతి కంకితంబగుట న్యాయముకాదు, ప్రవక్త పాద పం
కరుహములందు నిల్చితి కానుకగా, భవభంజకమ్ముగా

Tuesday, November 14, 2017

ధృతరాష్ట్రునికి భార్యలెందరు?


ధృతరాష్ట్రునికి భార్యలెందరు?
సాహితీమిత్రులారా!


మనకు తెలిసిన వరకు ధృతరాష్ట్రునకు
గాంధారి ఒకతే భార్య. కానీ
ఆంధ్రమహాభారతంలోని(1-5-12,13)
ఈ విషయాలు గమనిస్తే ఎంతమందో
తెలుస్తుంది.
సుబంధుడు అనే గాంధారరాజుకు
11మంది ఆడపిల్లలు, ఒక మగపిల్లవాడు
గాంధారి, సత్యవ్రత, సత్యసేన, సుధేష్ణ,
సంహిత, తేజశ్శ్రవ, సుశ్రవ, నికృతి,
శుభ, సంభవ, దశార్ణ -అనే 11 మంది స్త్రీలు.
శకుని అనే పురుషుడు.
ఈ పదకొండు అమ్మాయిలను ఏకముహూర్తంలో
ధృతరాష్ట్రునికి భీష్ముడు వివాహం చేయించాడు.

కులమును రూపము శీలముఁ
గలకన్యలఁ దెచ్చి తెచ్చి గాంగేయుండీ
నలఘుఁడు ధృతరాష్ట్రుఁడు కుల
తిలకుండు వివాహమయ్యె దేవీశతమున్
                                                           (ఆంధ్రమహాభారతం - 1-5-13)

ఒక మారుకాకుండా తెచ్చి తెచ్చి నూరుమంది
రాజకుమార్తెలను భీష్ముడు చేశాడని పైపద్యవలన
తెలుస్తున్నది. కావున
ఈ లెక్కప్రకారం అక్షరాల 111 మంది
భార్యలు ధృతరాష్ట్రునికి అని తేలుతున్నది.

Monday, November 13, 2017

అఘోరాలు ఏమిటి? వారి సందేశం ఏమిటి?


అఘోరాలు ఏమిటి? వారి సందేశం ఏమిటి?
సాహితీమిత్రులారా!

భక్తి తత్త్వంలో అనేక విధాల రూపాలున్నాయి
అలాంటివాటిలో అఘోరాలు ఒక విధం
ఘోరము కానిది అఘోరం అని కొందరు
ఆతత్త్వాన్ని గురించి చేబుతారు.
వారు శ్మశానాల్లో ఉంటారని,
శవాలను తింటారని
ఇలా అనేక సందేహాలను నివృత్తి చేస్తున్న
అరవింద్ అఘోరా తో వై.టి.వి. ఇంటర్వూ
ఈ వీడియోను వారి తత్త్వాన్ని గమనించండి-Saturday, November 11, 2017

మెరౌలీలోని ఇనుపస్తంభం


మెరౌలీలోని ఇనుపస్తంభం
సాహితీమిత్రులారా!

గుప్తులకాలంనాటి ఇనుపస్తంభం
ఢిల్లీలో మెహరౌలీ ప్రాంతంలో ఉంది
దాని ప్రత్యేకతలు తెలిపే ఈ వీడియోను
చూడండి