Saturday, July 11, 2020

విశ్వనాథవారి వేయిపడగలు - 4


విశ్వనాథవారి వేయిపడగలు - 4
సాహితీమిత్రులారా!

విశ్వనాథవారి వేయిపడగలు దూరదర్శన్ వారు
సీరియల్ గా తీసి ఉన్నారు వారి సీరియల్ లో
4వ భాగం వీక్షించండి.

Thursday, July 9, 2020

విశ్వనాథవారి వేయిపడగలు - 3


విశ్వనాథవారి వేయిపడగలు - 3
సాహితీమిత్రులారా!

విశ్వనాథవారి వేయిపడగలు దూరదర్శన్ వారు
సీరియల్ గా తీసి ఉన్నారు వారి సీరియల్ లో
3వ భాగం వీక్షించండి.

Tuesday, July 7, 2020

విశ్వనాథవారి వేయిపడగలు - 2


విశ్వనాథవారి వేయిపడగలు - 2
సాహితీమిత్రులారా!

విశ్వనాథవారి వేయిపడగలు దూరదర్శన్ వారు
సీరియల్ గా తీసి ఉన్నారు వారి సీరియల్ లో
2వ భాగం వీక్షించండి.


Sunday, July 5, 2020

విశ్వనాథవారి - వేయిపడగలు - 1


విశ్వనాథవారి - వేయిపడగలు - 1

సాహితీమిత్రులారా!

విశ్వనాథవారి వేయిపడగలు దూరదర్శన్ వారు
సీరియల్ గా తీసి ఉన్నారు వారి సీరియల్ లో
1వ భాగం వీక్షించండి.


Friday, July 3, 2020

బంగారానికి ఎన్ని పేర్లున్నాయి?


బంగారానికి ఎన్ని పేర్లున్నాయి?
సాహితీమిత్రులారా!

బంగారానికి గల పేర్లను
మాంగల్యశాస్త్రంలో కపిలవాయి లింగమూర్తి
108 పేర్లు చెప్పాడు అవి-

బంగారానికి అకారాది పేర్లు
(సంస్కృతం)
1. అకుప్యం, 2. అగ్ని, 3. అగ్నిబీజం, 4. అగ్నిజం, 5. అగ్నిభం
6. అగ్నిరజస్సు, 7. అగ్నివీర్యం, 8. అగ్నిశిఖ, 9. అగ్నిశేఖరం, 10. అభ్రం, 11. అమరం, 12. అర్జనం, 13.అవష్టంభం, 14. అష్టాపదం, 15. అగ్నేయం, 16.ఉజ్వలం, 17. ఔజసం, 18. కందళం, 19. కటంకటం, 20.కనకం, 21. కర్పూరం, 22. కలధౌతం, 23. కల్యాణం, 24. కాంచనం, 25. కాచిఘం, 26.కార్తస్వరం, 27.కుమారం, 28. కౌసుంభం, 29.గరుత్తు, 30. గాంగేయం, 31. గైరికం, 32. చంద్రం, 33.చాంపేయం, 34. చామీకరం, 35.జాంబవం, 36. జాంబూనదం, 37. జాతరూపం, 38. తపనీయం, 39.తామరసం, 40. తారజీవనం, 41. తాజం, 42. దళపం, 43. దాక్షాయం, 44. దీప్తకం, 45. దీప్తి, 46. ద్రవిణం, 47. నందయంతి, 48. నిష్కం, 49. పవిత్రం, 50. పింగాశం, 51. పింజరం, 52. పింజానం, 53. పీయువు, 54. పురరం, 55. భద్రం, 56.భరువు, 57.భర్మం, 58. భాస్కరం, 59. భూత్తమం, 60. భూరి, 61. భృంగారం, 62. మాంగల్యం, 63. మనోహరం, 64. మహాధనం, 65. మహారజతం, 66. హమారజతసం, 67. ముఖ్యధాతువు, 68. మృదాన్నకం, 69. రజతం, 70. రత్నవరం, 71. రసనం, 72. రుక్మకం, 73. రేకణం, 74. లోభనం, 75. లోహవరం, 76. వర్ణం, 77. వసువు, 78. వహ్నిజం, 79. శాతకుభం, 80. శిలోద్భవం, 81. శుక్రం, 82. శ్రీమకుటం, 83. సంచం, 84. సానసి, 85. సారంగం, 86. సురభి, 87. సువర్ణకం, 88. సౌమంజకం, 89. సమేచకం, 90. సౌమేవరం, 91. సౌవర్ణం, 92. స్పర్శమణి ప్రభవం, 93. స్వర్ణం, 94. హాటకం, 95. హారిద్రం, 96. హిరణ్యం, 97. హేమం
తెలుగు పేర్లు -
98. కడవన్నె, 99. కుందనం, 100. చిన్నిదం, 101. జమ్మేరుజంబాలం, 102.దినారి, 103. పసిడి, 104.పుత్తడి, 105. పైడి, 106. పొన్ను, 108. బంగరం, 109. బంగరు, 110. బంగారం, 111. బంగారు, 112. హొన్ను

(ఇందులో కొన్ని రూపాంతరాలున్నాయి. మొత్తం 108 పేర్లు)

Wednesday, July 1, 2020

రంగనాథరామాయణ కర్త గోనబుద్ధారెడ్డి


రంగనాథరామాయణ కర్త గోనబుద్ధారెడ్డి 

సాహితీమిత్రులారా!

రంగనాథరామాయణ కర్త గోనబుద్ధారెడ్డి ని గురించి
డా. జంధ్యాల జయకృష్ణ బాపూజీ గారి ఉపన్యాసం
వీడియో వీక్షించండి-

Monday, June 29, 2020

ప్రత్యేక ముద్రికలు(ఉంగరాలు)


ప్రత్యేక ముద్రికలు(ఉంగరాలు)

సాహితీమిత్రులారా!
Legendary Telugu wordsmith Kapilavai Lingamurthy passes away- The ...
కపిలవాయి లింగమూర్తిగారి మాంగల్యశాస్త్రం
నుండి ప్రత్యేక ఉంగరాలను గురించి తెలుసుకుందాం -

ఈ పుస్తకంలో 5 ప్రత్యేక ఉంగరాలను గురించి వివరించారు.
వాటిలో మొదటిది సూర్యగ్రహణముద్రిక.

సూర్యోపరాగ సంప్రాప్తే లోహానాంత్రయ మిశ్రితం
తామరతామ్ర సువర్ణానాం - అర్క షోడశ రంధ్రభిః
అఖండంచ, ఇమాంకృత్యా - ముద్రికాం ధారణ శుభం

తా. సూర్యగ్రహణ సమయంలో వెండి 12, రాగి 18, బంగారం 10 పాళ్లు కలిపి ఒకచోట కరిగించి దానితో అతుకు లేకుండా ఉంగరం చేయించుకుని ధరిస్తే సమస్త గ్రహబాధలు తొలగిపోతాయి.

ఈ ఉంగరం తయారు చేసేవిధానం -
గ్రహణం ప్రారంభం కాగానే విశ్వకర్మ స్నానం చేసి అర్ధ్ర వస్త్రం కట్టుకొని కుంపటి, దాగలి మొదలైన పరికరాలు గ్రహణం కనిపించే ఆరుబయట పెట్టుకొని పైన చెప్పిన ప్రకారం లోహాలు మూసలో వేసి కరిగించవలె. అవి కరిగిన తరువాత మూసలో నుండి బొగ్గులు తొలగించవలె. అపుడు గ్రహణచ్ఛాయ దానిలో పడుతుంది.

          ఆ ఛాయ కరిగిన లోహంలో ప్రతిఫలించింది లేనిది చూచి పిమ్మట ఆలోహాన్ని అలాగే ముద్దగా గాని లేదా చిన్న బిళ్లగా గాని గాడిలో పోసి పిమ్మట ఆ బిళ్లను చదును చేసి దానికి నడుమ ఒక రంధ్రం సేయవలె. పిమ్మట దాన్ని ఒక కడ్డీపై ఎక్కించి ఉంగరంగా చరుచుతూ పోవలె. ఆ విధంగా ఉంగరానికి ఒక ఆకారం రాగానే ఇక గ్రహణం విడవకముందే దాని రంధ్రం నుండి గ్రహణాన్ని చూడవలె. గ్రహణాన్ని చూచిన పిమ్మట దానిని మళ్లీ ఒక కుంపటిలో వేయకూడదు.

         ఈ ఉంగరం చేసేప్పుడు శిల్పి అది ఏ గ్రహణంమైతే ఆ మంత్రం అనగా చంద్రగ్రహణానికి చంద్రుని మంత్రం, సూర్యగ్రహణానికి సూర్యుని మంత్రం జపించవలె. అలాగే ఉంగరం నుండి సూర్య చంద్రుల బింబాన్ని చూచేప్పుడు ఆ గ్రహణం రాహుగ్రస్తమైతే రాహుమంత్రం, కేతుగ్రస్తమైతే కేతుమంత్రం జపించవలె.

ఇది ఈ ఉంగరం తయారీవిధానం ఎంతగా వివరించారో కవిగారు.